Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
 LadySquare Shopping Plaza : Register New User
Forum Rules and Policies

กรุณากรอก รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง และเพื่อความสะดวก ในการติดต่อ ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบภายหลังได้ว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้เลือกไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบทุกครั้ง ที่ท่านเข้ามาใช้บริการ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัว ที่ท่านต้องดูแลและรักษา

LadySquare.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ อาทิเช่น เปลี่ยน รหัสผ่าน แล้วจำไม่ได้ เป็นต้น

ทุกๆ ครั้งที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์แห่งนี้ กิจกรรมทุกอย่างในที่แห่งนี้ถือเป็นการกระทำภายใต้ ชื่อสมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้สมาชิกพึงระวังโดยการเก็บรักษา ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน อย่างเคร่งครัด โดยกรุณา ออกจากระบบ ทุกครั้งเมื่อ ออกจากเว็บไซต์นี้ หากเกิดการกระทำใดๆ ที่ไม่สมควรขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี WeddingSquare.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการแก่ท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กระดานถาม-ตอบที่ใช้จะมีการเก็บ IP Address ของผู้เขียน ทาง LadySquare.com สามารถให้หมายเลข IP นี้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศาลได้ เพื่อใช้ในการสืบหาที่อยู่จริงของผู้ส่งโดยดูจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่ออินเทอร์เน็ท โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

ทาง LadySquare.com สามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านได้กรณีเป็นคำสั่งของศาล หรือได้รับใบแจ้งความจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขอเป็นหลักฐาน ทาง จะไม่รับผิดชอบใดๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
LadySquare.com มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซด์ ของ LadySquare.com ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ LadySquare.com ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครอง ความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทขอเรียนว่า ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ระบบรักษา ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น LadySquare.com ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ทางเว็บไซต์ LadySquare.com ไม่อนุญาติให้มีการประกาศโฆษณา ทั้งทางตรง และทางอ้อม กันผลิตภัณฑ์หรือ บริการเหล่านี้
ยาลดน้ำหนัก สมาชิกขายตรง ทำงานจากบ้าน(หาเงินทางเน็ต) ผู้ฝ่าฝืน จะถูกยกเลิกสมาชิก และ ระงับการให้บริการในทันที

กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

เฉพาะท่านที่เข้าใจ และ ยอมรับเท่านั้น ให้กดปุ่ม Accept ถ้าไม่ยอมรับ กดปุ่ม Cancel

 Powered by Web Wiz Forums version 7.96
Copyright ©2001-2005 Web Wiz Guide

This page was generated in .0020 seconds.